Webinar ‘Scenario’s overlijden en AO in de Private Wealth Navigator’

In de Private Wealth Navigator kunnen de financiële gevolgen risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid worden berekend. De daarbij gebruikte methodiek wordt in dit webinar toegelicht. Het risico van overlijden is ‘100%’. Het moment waarop (gelukkig) ongewis. Het overlijden van iemand kan voor de nabestaande(n) grote financiële gevolgen hebben. Zeker indien de overledene ‘kostwinner’ was of voor een groot deel van de inkomsten zorgde. Daarom is een goede inschatting van deze financiële gevolgen een relevant onderdeel van het vakgebied ‘financiële planning’. Met een goede inschatting van de financiële gevolgen kunnen immers ook eventueel benodigde maatregelen genomen worden. Veelal zal dit betekenen dat er een (overlijdensrisico)verzekering wordt afgesloten.

Tegelijkertijd met de constatering dat het overlijden van iemand grote financiële consequenties kan hebben voor de nabestaande(n), is er de constatering dat het risico op overlijden op jonge(re) leeftijd statistisch klein is. En ‘jong’ is hier ook een relatief begrip. Als voorbeeld: het risico op overlijden van een 55-jarige man in dát jaar, bedraagt circa 0,44%. En van een 60-jarige vrouw in dát jaar circa 0,65%.

Op basis van bovenstaande gegevens voegt een (zeer) gedetailleerde berekening van het financiële risico weinig tot geen waarde toe ten opzichte van een berekening waarin de belangrijkste parameters (‘bouwstenen’) als uitgangspunt dienen. Zeker als gerealiseerd wordt dat ook de belangrijkste parameter, namelijk het gewenste netto besteedbaar inkomen na overlijden, ook veelal een (zo goed mogelijke) inschatting is. Om bovenstaande redenen wordt in de Private Wealth Navigator een ‘4 stappen’ methodiek gebruikt, die er toe leidt dat een goede indicatie van het financiële risico wordt berekend.

In dit webinar dat op vrijdag 21 januari van 10.00 uur tot 11.00 uur wordt gehouden, gaan we dieper in op deze ‘4 stappen’ methodiek. U kunt dit webinar zonder kosten bijwonen door een mail te sturen aan info@privatewealthsupport.nl met de tekst ‘Deelname webinar ‘Scenario’s overlijden en AO in de Private Wealth Navigator’. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.